Το Πρόγραμμα Σπουδών του φροντιστηρίου με τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται ανα τάξη :